XIII konkurs MOBILITY PW - dla doktorantów PW (zamknięty)

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych informuje, iż w dniu 25 marca 2024 r. został otwarty XIII konkurs w ramach programu Mobility PW. Regulamin konkursu po zmianach został przyjęty decyzją rektora nr 151/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r.

Nabór wniosków w XIII konkursie Mobility PW jest otwarty do 5 maja 2024 r. włącznie i obejmuje mobilności, które rozpoczną się nie wcześniej niż 1 lipca 2024 r. i zakończą nie później niż do 30 czerwca 2025 r. Wnioski należy składać poprzez formularz elektroniczny - link na dole strony.

W cele Programu wpisane zostało doskonalenie kompetencji pracowników i doktorantów Politechniki Warszawskiej oraz stymulowanie wymiany doświadczeń. Mobility PW dysponując środkami przyznanymi na te cele Politechnice Warszawskiej w ramach różnych projektów, daje możliwość uzyskania finansowania zagranicznych mobilności naukowych.

Konkurs Mobility PW XIII jest skierowany do doktorantów szkół doktorskich PW i realizowany w ramach projektu IDUB na zasadach określonych regulaminem Mobility PW.

Finansowane będą aktywności, które służyć będą rozwojowi doktorantów. Komisja oczekuje od wnioskodawców uzasadnienia jak mobilność wpłynie na rozwój kariery akademickiej wnioskodawcy, w szczególności na postępy i wyniki prac badawczych prowadzonych ramach przewodu doktorskiego. Wyjaśnienia powinny odnosić się w szczególności do perspektyw jakie stwarza mobilność w wybranym ośrodku naukowym w odniesieniu do aktualnego etapu kariery beneficjenta. Efekty planowanej aktywności powinny być powiązane z czasem trwania aktywności. Komisja zastrzega sobie prawo sprawdzenia dorobku w REPOZYTORIUM PW.

Postępowanie konkursowe przeprowadzane jest przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW. Wnioski ocenia Komisja Konkursowa Mobility PW powołana decyzją Rektora 217/2021 z dnia 1 września 2021 r. Wynikiem postępowania konkursowego będzie lista rankingowa stworzona na podstawie ocen wniosków, które wpłyną w konkursie. Finansowanie otrzymają wnioski najwyżej ocenione przy uwzględnieniu dostępnych środków w Programie dla poszczególnych typów aktywności. Po ogłoszeniu wyników konkursu, uczestnicy programu Mobility PW są na dalszych etapach obsługiwani przez jednostkę PW odpowiedzialną za wskazany w konkursie program finansujący.

W konkursie Mobility PW XIII doktoranci mogą ubiegać się o finansowanie następujących form mobilności:

  • pobyt w instytucji przyjmującej w celu pozyskania materiałów do artykułu naukowego/pracy doktorskiej; wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym z wykorzystaniem dużej infrastruktury badawczej niedostępnej w Polsce; udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego – (od 21 dni do 3 miesięcy)
  • staże badawcze i wizyty studyjne w prestiżowych zagranicznych ośrodkach – (od 21 dni do 3 miesięcy) 
  • wyjazdy związane z nauką obsługi unikatowej aparatury badawczej – (od 21 dni do 3 miesięcy) 

Przed złożeniem wniosku bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami tego konkursu.

UWAGA! W postępowaniu konkursowym wezmą udział tylko wnioski kompletne

  • wypełnione we wszystkich sekcjach dokumentu
  • podpisane przez wnioskodawcę, promotora oraz dziekana wydziału macierzystego
  • z załączonym aktualnym listem zapraszającym zawierającym plan badawczy ze wskazanym okresem realizacji                           

SKŁADANIE WNIOSKÓW W KONKURSIE MOBILITY PW XIII

Po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową prosimy o wypełnienie formularza online oraz załączenie skanu wypełnionego oraz podpisanego wniosku z załącznikami

1. Zapoznaj się z Decyzją Rektora (kliknij)Regulaminem konkursu (kliknij) oraz Ogłoszeniem konkursowym (kliknij)

2. Pobierz i wypełnij wniosek konkursowy (kliknij)

3. Zeskanuj wniosek wraz z załącznikami w formie jednego dokumentu pdf (sprawdź kompletność skanu)

4. Wyślij zeskanowane dokumenty wypełniając formularz online (kliknij)