I Konkurs w ramach programu Mobility PW (zamknięty)

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych informuje, iż w dniu 1 września 2021 r. decyzją Rektora PW nr 217/2021 został uruchomiony program Mobility PW i jednocześnie ogłoszony pierwszy konkurs w ramach tego Programu. Nabór wniosków online do 20 września 2021 r.
 Program Mobility PW przeznaczony jest na finansowanie wyjazdowych aktywności naukowych (mobilności) doktorantów i pracowników naukowych PW oraz uczelni zagranicznych, nie krótszych niż 5 dni i nie dłuższych niż 12 miesięcy. Jest realizowany w ramach przedsięwzięcia „Inicjatywa badawcza – uczelnia badawcza” oraz projektów SEED i PROM PW 2 na zasadach określonych wspólnym regulaminem oraz zgodnych z wytycznymi dla poszczególnych projektów.

Realizacja Programu będzie się odbywała poprzez ogłaszanie konkursów ocenianych przez Komisję Konkursową powołaną na okres realizacji Mobility PW. Celem Programu, a co za tym idzie każdego z konkursów jest doskonalenie kompetencji doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej poprzez udział w aktywnościach zagranicznych a także stymulowanie wymiany doświadczeń poprzez wizyty cudzoziemców. Wynikiem postępowania konkursowego będzie lista rankingowa stworzona na podstawie ocen wniosków, które wpłyną w konkursie. Finansowanie przyznane będzie wnioskom najwyżej ocenionym przy uwzględnieniu dostępnych środków w programie Mobility PW dla poszczególnych typów aktywności.

Nabór wniosków w pierwszym konkursie w ramach Mobility PW jest otwarty do 20 września 2021 r. i obejmuje mobilności, które rozpoczną się do dnia 31 marca 2022 r. Kryteria oceny jakości wniosków określone zostały w §4 Regulaminu konkursu w ramach programu Mobility PW. 

SKŁADANIE WNIOSKÓW W I KONKURSIE MOBILITY PW

W kolejnych krokach proszę o zapoznanie się z dokumentacją konkursową, wypełnienie formularza online oraz załączenie skanu wypełnionego oraz podpisanego wniosku 

1. Zapoznaj się z Decyzją Rektora (kliknij) oraz Regulaminem konkursu (kliknij)
2. Pobierz i wypełnij wniosek konkursowy (kliknij)
3. Wyślij zeskanowany wniosek wypełniając formularz online (kliknij)