Medal Młodego Uczonego

QUANTUM SCIMUS, GUTTA EST, IGNORAMUS MARE.
To, co wiemy kroplą jest, a to czego nie wiemy morzem.

Medal Młodego Uczonego, ustanowiony przez Politechnikę Warszawską w 2007 roku,  przyznawany jest za wybitne i uznane osiągnięcia w  dziedzinie nauki i innowacji technicznej oraz inne wybitne osiągnięcia twórcze. Medal nadaje rektor PW na wniosek  Kapituły Medalu uczonemu, który nie przekroczył 35 roku życia. Wyróżnienie ma służyć promocji dokonań młodych naukowców cechujących się  samodzielnością koncepcji twórczych i szczególną dynamiką rozwoju.

Medal Młodego Uczonego - awers i rewers

Medal Młodego Uczonego - awers i rewers

Młodego Uczonego ustanowiony został z inicjatywy Centrum Studiów Zaawansowanych i jest trzecim, po tytule Doktora Honoris Causa i Medalu Politechniki Warszawskiej, wyróżnieniem uczelni (§ 15 p. 5 Statutu PW). Laureaci Medalu współpracują z Centrum Studiów Zaawansowanych, gdzie w ramach Konwersatorium Politechniki Warszawskiej wygłaszają tzw.„Wykład Młodego Uczonego”, którego celem jest aktywna wymiana metod badawczych i motywacji oraz dostarczenie dobrych wzorców środowisku młodych naukowców.

W skład powołanej przez rektora PW Kapituły Medalu wchodzą następujący profesorowie: Leszek Adamowicz (przewodniczący), Stanisław Janeczko, Roman Morawski, Andrzej Tylikowski i Janusz Zieliński. Kandydatury do wyróżnienia Medalem Młodego Uczonego mogą zgłaszać członkowie Kapituły Medalu oraz wybitni specjaliści z różnych dziedzin, do których - na wniosek Kapituły - imiennie zwraca się Rektor PW.

 

Laureaci Medalu Młodego Uczonego:

Dr Katarzyna Grebieszkow

Wydział Fizyki PW
Zdjęcie Katarzyny Grabieszkow

Wyróżniona 26 czerwca 2012 r. Medalem Młodego Uczonego za wybitne osiągnięcia w badaniu relatywistycznych zderzeń jądrowych, w szczególności za opracowanie i praktyczne wprowadzenie do fizyki reakcji ciężkich jonów nowej metody badawczej, polegającej na analizie niestatystycznych fluktuacji w charakterystykach emitowanych cząstek.

Zdjęcie Anny Mietlarek

Wyróżniona Medalem Młodego Uczonego w 2012 r. za wybitne osiągnięcia w badaniu związków kompleksowych o rdzeniu bogatym w siarkę, ich wpływu na właściwości materiałów polimerowych oraz poszukiwaniu nowych prekursorów do otrzymywania warstw półprzewodnikowych.

Dr hab. Piotr Garstecki

Instytut Chemii Fizycznej PAN
Zdjęcie Piotra Garsteckiego

Doktor Garstecki jest współautorem ponad 60-ciu publikacji naukowych, kilku monografii i kilkunastu zgłoszeń patentowych. Jest także laureatem wielu nagród, w tym Nagrody im. W. Kołosa Polskiej Akademii Nauk, Nagród Prezesa Rady Ministrów za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną oraz Stypendium Ministra Nauki dla Wybitnych Młodych Naukowców.

Dr inż. Katarzyna Pawlak

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Zdjęcie Katarzyny Pawlak

Wyróżniona Medalem Młodego Uczonego w 2010 r. za identyfikację czynnych substancji naturalnych w materiałach o szczególnym znaczeniu dla człowieka, pozwalającą na kontrolę toksyczności szeroko rozumianego środowiska i projektowanie nowych kierunków działań podnoszących jakość życia.

Dr hab. inż Katarzyna Chojnacka

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
Zdjęcie Katarzyny Chojnackiej

Wyróżniona Medalem Młodego Uczonego w 2008 r., za praktyczne wykorzystanie mechanizmów rządzących procesami biosorpcji i bioakumulacji w formie przyjaznej dla zdrowia i środowiska.

Dr Maciej Wojtkowski

Instytut Fizyki UMK w Toruniu
Zdjęcie Macieja Wojtkowskiego

Wyróżniony Medalem Młodego Uczonego w 2007 r., za konstrukcję tomografu optycznego do badania siatkówki oka oraz wkład w rozwój metod badań okulistycznych.