Mobility PW

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych informuje, iż w dniu 13 czerwca 2022 r. został uruchomiony drugi konkurs w ramach Programu Mobility PW.

Nabór wniosków w konkursie MOBILITY PW II został podzielony na dwie części:

1. nabór jest otwarty do 30.06.2022 r. i obejmuje mobilności, które rozpoczną się do dnia 28.02.2023 r.

2. drugi nabór jest otwarty do 31.08.2022 r. i obejmuje mobilności, które rozpoczną się do dnia 30.04.2023 r.

SKŁADANIE WNIOSKÓW W KONKURSIE MOBILITY PW II ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ FORMULARZA ON-LINE

Program Mobility PW przeznaczony jest na finansowanie wyjazdowych aktywności naukowych (mobilności) doktorantów i pracowników naukowych PW oraz uczelni zagranicznych, nie krótszych niż 5 dni i nie dłuższych niż 10 miesięcy. Jest realizowany w ramach przedsięwzięcia „Inicjatywa badawcza – uczelnia badawcza” oraz projektów SEED i PROM PW 2 na zasadach określonych wspólnym regulaminem oraz zgodnych z wytycznymi dla poszczególnych projektów.

Realizacja Programu odbywa się poprzez ogłaszanie konkursów ocenianych przez Komisję Konkursową powołaną na okres realizacji Mobility PW. Celem Programu, a co za tym idzie każdego z konkursów jest doskonalenie kompetencji doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej poprzez udział w aktywnościach zagranicznych a także stymulowanie wymiany doświadczeń poprzez wizyty cudzoziemców. Wynikiem postępowania konkursowego będzie lista rankingowa stworzona na podstawie ocen wniosków, które wpłyną w konkursie. Finansowanie przyznane będzie wnioskom najwyżej ocenionym przy uwzględnieniu dostępnych środków w programie Mobility PW dla poszczególnych typów aktywności. Kryteria oceny jakości wniosków określone zostały w §4 Regulaminu konkursu w ramach programu Mobility PW.